Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Cizorodé látky v potravinách

Pojem cizorodé látky zahrnuje všechny látky a prvky,které mají nežádoucí účinky na životní prostředí spojené spolu s možností ohrožení zdraví zvířat a člověka.Cizorodých látek a prvků je skutečně dlouhý seznam. Není v naší moci zde všechny prezentovat.Rádi bychom Vám však prezentovali na našem webu látky,které se v potravinách nejvíce sledují.

 Co se kontroluje v krmných směsích pro hospodářská zvířata?
Kontrolují se krmné směsi a suroviny na obsah chemických prvků,zbytků pesticidních látek,nepovolených veterinárních léčiv,přítomnost mykotoxinů a případných antikokcidik. Krmiva s vyšším než přípustným obsahem kontaminujících látek a reziduí mohou být významným zdrojem potenciální zdravotní závadnosti surovin a potravin živočišného původu.Masokostní moučka byla již dávno zakázána a nyní se sledují rybí moučky obchodované na území EU nebo dovezené z Peru či okolí Baltského moře.

Co se sleduje u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata?
Sledují se doplňkové látky neboli antikokcidika (monenzin, narazin, lasalocid, nikarbazin a salinomycin).Tyto doplňkové látky nejsou povoleny v krmivech pro určité kategorie drůbeže (nosnice,brojleři) a nesmí se vyskytovat v krmných směsích určených pro finální fázi výkrmu.Dále se sledují rezidua pesticidů, dioxinů a PCB,mykotoxiny, ale také obsah chemických prvků (kadmium,olovo,arsen apod. )

Co se kontroluje ve vodě určené  pro napájení hospodářských zvířat?
Především rezidua (zbytky) antibiotik např. chloramfenikolu nebo rezidua malachitové zeleně a jejích leukoforem.

Co se kontroluje v potravinách živočišného původu (mléko,mléčné výrobky,kojenecké výživy, apod.)?
Vzorky se odebírají přímo na zemědělských farmách, dále u výrobců, zpracovatelů, případně i distributorů. Kontrolují se chemické prvky, chlorované pesticidy, organofosforové insekticidy, polychlorované bifenyly (PCB),dioxiny,nepovolené léčivé přípravky a mykotoxiny - plísně (aflatoxin M1) nebo také izotopy radioaktivního Cesia a nitrofurany.

Co se kontroluje u medu?
Kontrolují se koncentrace chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů
(PCB), insekticidů, pyrethroidů a veterinárních léčiv včetně zakázaných léčiv (chloramfenikol, nitrofurany) nebo také obsah těžkých kovů (olovo,kadmium apod. )

Co se kontroluje u ryb a rybích výrobků?
Především rezidua malachitové zeleně a obsah methyrtuti. Také ovšem chlorované pesticidy, toxafen a polychlorované bifenyly (PCB),biogenní aminy (histamin),těžké kovy (olovo),,dioxiny a nepovolená potravinářská barviva pro daný druh potravin.

Co se kontroluje u hospodářských zvířat?
Vzorky se odebírají přímo z krve nebo moče zvířat nebo ze tkání poražených zvířat na jatkách. Nejvíce reziduí je v játrech,ledvinách. Kontrolují se hormonální látky,těžké kovy (kadmium,olovo aj. ),izotopy radioaktivních látek (cesium), chlorované pesticidy, polychlorované bifenyly (PCB) a rezidua organofosforových insekticidů,aflatoxiny,veterinární přípravky,nepovolená léčiva,hormony,antibiotika (zvláště chloramfenikol,tetracykliny),dioxiny,antikocidika (monenzin, narazin, lasalocid, nikarbazin a salinomycin).

Zdroj:www.svscr.cz

V potravních řetězcích se cizorodé látky mohou akumulovat nebo degradovat. Pozornost je věnována zejména reziduím antibiotik, těžkým kovům a plísním. Rezidua antibiotik mohou vést k vytváření rezistentních choroboplodných zárodků u člověka. Těžké kovy se do potravních řetězců dostávají zejména z průmyslových závodů, z dopravy, z používání hnojiv nebo pesticidů a špatné skladování potravin vede k tvorbě mykotoxinů, z nichž nejhorší jsou právě již výše zmíněné aflatoxiny. Potraviny s nadlimitním obsahem kontaminujících látek mohou být zdrojem zdravotní závadnosti a při jejich užití by se u člověka mohly vyskytnout nežádoucí účinky, ba dokonce otravy.

Výše uvedené znečišťující látky se do životního prostředí dostávají z různých zdrojů. Vlivem svých vlastností jsou dále transportovány na jiná místa a účastní se biochemických cyklů jednotlivých prvků (kyslík, dusík, síra, fosfor). Vše okolo nás tj. voda, ovzduší, půda, horniny nebo sedimenty mohou být těmito látkami kontaminovány a dostat se tak do organismu různých živočichů, a tím se zároveň přibližují i k člověku. Je-li znečištěna jedna složka životního prostředí, postihuje to zároveň složky další. Zatímco ovzduší nebo voda jsou složky životního prostředí v rychlejším pohybu oproti půdě nebo sedimentům, může být kontaminována mnohem větší plocha než původně ta, kde se cizorodá látka vyskytla v nejvyšší koncentraci. Důsledkem pak může být změna ve funkcích jednotlivých ekosystémů, změny v reprodukci živočichů i člověka, rozšířená úmrtnost nebo druhová rozmanitost (biodiverzita). Očividně se eliminace vstupu cizorodých látek do potravního řetězce, ale zároveň i jiných látek pro lidský organismus škodlivých, vyplatí. Výroba biopotravin nám v tom může alespoň zčásti pomoci. S předponou BIO existuje mnoho dalších zajímavých pojmů souvisejících s životním prostředím.

BIOTOP – stanoviště určitého druhu organismu a charakteristickými vlastnostmi, které poskytuje tomuto organismu potřebné zdroje k jeho přežití, růstu a rozmnožování (úkryt, potravu, klima) nebo  také soubor biotických a abiotických faktorů ve vzájemné interakci životního prostředí a určitého jedince, druhu nebo společenstva.

BIODIVERZITA – různorodost a rozmanitost všech živých systémů, zejména počty jednotlivých druhů rostlin a živočichů.

BIOAKUMULACE – jedná se o schopnost organismu zvyšovat koncentraci látky až nad hranici mediánu (tj. střední hodnotu). Celá řada rostlin, živočichů nebo mikroorganismů tuto schopnost má. V jejich těle nebo části rostliny se toxická látka hromadí až natolik, že dojde ke smrti organismu nebo úhynu rostliny. Vlivem potravního řetězce pak může dojít zároveň ke kontaminaci člověka. Za všechny jeden z příkladů: Rostlina penízek rolní dobře nasává (bioakumuluje) kadmium. Pokud si pak penízek sesbíráme a chceme jej užít jako léčivo, kadmium v něm obsažené se dostane do organismu člověka, pro kterého je vysoce toxické. Proto je vhodné k domácímu sběru vybírat místa v čisté přírodě, nikoli u silnic ne-li dokonce v okolí dolů, kde se těží železné rudy, jejichž součástí kadmium bezesporu je.

BIODEGRADACE – škodlivina v organismu nebo rostlině nezůstává, ale je vylučována ven v méně toxické formě, ne-li zcela netoxické formě. Velký vliv hraje metabolismus, kde k přeměně dochází. Tuto schopnost mají zejména mikroorganismy. Pokud např. dojde na silnici k havárii cisterny, která vezla ropnou látku a ropná látka se vylije, určité typy mikroorganismů se „ropu živí“ a dochází k její likvidaci přímo v místě nebo je kontaminovaná zemina odebrána a odvezena na předem určené místo, kde je pomocí mikroorganismů tímto způsobem vyčištěna. Proto mají některé výrobky uvedeno, že jsou biodegradabilní. Laicky řečeno, jsou složeny z určitých ropných produktů, kterými se tyto mikroorganismy živí tak dlouho, až po nich nezůstane ani stopa. Ovšem doba biodegradability se značně liší a neznamená to, že igelitovou tašku, obal nebo EKO plenu s tímto nápisem pohodíme jen tak v lese se slovy, že se stejně rozloží.

BIOCHEMICKÝ CYKLUS – jednotlivé sloučeniny a prvky prostupují životním prostředím v krátkých nebo dlouhých cyklech. Protože se na prostupu těchto látek podílejí biologické, chemické, fyzikální nebo geologické procesy, nazývají se tyto cykly biochemickými. Většinou se tento termín používá u základních stavebních prvků těl živočichů a rostlin, kterými jsou kyslík, dusík, síra, uhlík, ale také fosfor nebo vodík. Uvedené prvky jsou součástí všech složek životního prostředí (voda, ovzduší, půda, organismy) a pokud do těchto cyklů vstoupí xenobiotikum, reaguje s těmito prvky, a vytváří nové sloučeniny, které se nám poté v pozměněné podobě dostává do životního prostředí a jeho složek až k člověku.

BIOINDIKÁTOR – organismus, jehož přítomnost ukazuje na změnu kvality některých složek v životním prostředí. Bioindikátorem je např. koliformní bakterie E. coli, jejíž přítomnost ve vodě ukazuje na fekální znečištění a voda je nepoživatelná. Také některé druhy lišejníků (např. Provazovka – Krakonošovy vousy) považujeme za bioindikátory. Jsou velmi citlivé na přítomnost oxidu siřičitého (SO2), těžkých kovů nebo radioaktivity v ovzduší. Ve znečištěných oblastech tyto druhy vůbec nenajdeme.

BIOCENÓZA – určité společenstvo živočichů, rostlin nebo mikroorganismů žijících v jednom biotopu a mají společnou historii. Jde o živou složku ekosystému, která není zpravidla závislá na okolním prostředí.

BIOMASA - suchá (dřevní štěpky, větve, piliny, sláma apod.) a mokrá (kejda od hospodářských zvířat, mikroorganismy, kaly z čistíren odpadních vod). Jedná se o název pro jeden z obnovitelných zdrojů energie. Biomasa se využívá ke spalování a výrobě elektrické energie a vedlejšího produktu - tepla k vytápění (zejména areálů ustájených zvířat, zemědělských areálů, ale také k vytápění rodinných domků atd.). Poměr C : N (cca 30 : 1) je nutné dodržovat a  kombinovat materiály v bioplynových stanicích tak, aby nedocházelo k nepříjemnému zápachu v jejím okolí. Z tohoto důvodu se také nesmí v bioplynových stanicích používat kofermentáty (odpady z jatek).

BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (BSK) – množství kyslíku potřebného k úplné oxidaci biologicky rozložitelných látek ve vodě. Jedná se o míru znečištění vody organickými látkami. Vyjadřuje se v mg/l a určuje se v laboratorních podmínách.

BIOTRANSFORMACE - působení organismu na cizorodé látky, kdy dochází ke změnám jejich struktury. Z původní formy cizorodé látky vzniká celá škála metabolitů (produktů látkové výměny). Metabolity se tvoří zejména v orgánech, kterými jsou např. játra, ledviny nebo plíce. Metabolismus usnadňuje/eliminuje vylučování škodlivé látky z organismu.

A mnoho dalších podobných slov s předponou BIO. Nejedná se tedy výhradně o slovo biopotraviny, ale zároveň slova, která označují vše živé, neboť bios = život (z řečtiny). Zpravidla se tato slova používají, pokud do životního prostředí vnikne cizorodá látka (xenobiotikum).

Foto: Morguefile

17. 8. 2011

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com