Přírodní produkty jsou prospěšné pro lidské zdraví a jejich výrobou a koupí podporujeme zároveň lepší životní prostředí

Bydlíte na radonu ?

Radon - zákeřný plyn, který není ani vidět a není ani cítit. Je však velmi nebezpečný, protože je jedním z chemických prvků způsobujících rakoviny, zejména rakovinu plic. Člověk s radonem přijde do styku mnohem častěji než s jeho zdroji. Radon vzniká v zemské kůře vlivem rozpadu rud zejména s obsahem radia a uranu. Nejznámější rudy s obsahy těchto prvků se nazývají autunit, karnotit, uranin (smolinec), coffinit aj. Uran a radium řadíme mezi kovy. Uran se těžil v České republice zejména v Jáchymově, Horním Slavkově, Příbrami a ve Stráži pod Ralskem. Dnes se uran těží v Dolních Rožínkách u Žďáru nad Sázavou. Radium (kov alkalických zemin) se v ČR netěží, v zemské kůře je spíše vzácné, avšak nerosty s jeho obsahem jsou v ČR přítomny v zemské kůře. Dalšími chemickými prvky, které podléhají radioaktivnímu rozpadu, jsou také polonium a bismut, opět kovy. Polonium se v ČR nevyskytuje a bismut (nazýván také vizmut), se nalézá v Českosaském středohoří. Všechny výše uvedené chemické prvky podléhají radioaktivnímu rozpadu a jsou tedy zdrojem úniku radonu do zemské kůry. Jak se však radon dostane ze zemské kůry až k člověku?

Radon se dostává do ovzduší pomocí vzduchových pórů v půdě ve volné přírodě a z větší části pomocí tzv. komínového efektu (rozdíl tlaku uvnitř a vně) v budovách. Stejně jako většina škodlivin se radon navazuje na prachové částice v ovzduší, které dýcháme, a tím se nám dostává radon do plic. Usazuje se v průduškách a ozařuje okolní tkáně. Vyšší výskyt radonu je zejména v podloží s propustnými horninami (štěrky nebo štěrkopísky) a při různých přírodních sesuvech, erozích, prasklinách nebo zlomech. V ČR existují mapy s přesně označenými místy nejvyššího výskytu radonu. Tímto způsobem je veřejnost informována např. pro výběr stavebního pozemku nebo o kvalitě pitné vody z vlastního zdroje tj. studna. Radon je bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu, který běžný občan nezjistí. Nemá totiž důvod zjišťovat přítomnost radonu, protože ani neví, že takový prvek existuje a pokud si o něm přesto něco málo pamatuje ze základní školy, tak už ani netuší, k čemu vlastně radon slouží a co vše může radon způsobit. V ČR upravuje způsob využívání jaderné energie, radioaktivní záření, správu, dozor a všechny činnosti související a vedoucí k ozáření zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon. Málokdo o něm však z veřejnosti ví. K čemu jsou informace o radonu užitečné pro běžného občana?

Všichni musíme někde bydlet. Zdědili jsme po příbuzných, koupili jsme si již postavený domek nebo chceme stavět domek nový. Při výběru stavebních pozemků nebo domů rozhoduje pro většinu z nás cena. Ovšem při výběru bychom měli zároveň dbát na další, a neméně důležité faktory, kterými je např. výskyt radioaktivních prvků. Radon je plyn těžší než vzduch, a proto je přítomen spíše v podloží. Při stavbě domu je třeba postavit velmi kvalitní izolační základovou desku, ale zároveň vybírat i vhodný stavební materiál. Pokud je váš domek nebo pozemek umístěn na rizikovém horninovém podloží a navíc s vysokým radonovým indexem, měli byste bezpodmínečně dbát o kvalitní izolaci od tohoto podloží a volit správný stavební materiál. Chybnou volbou pozemku a stavebního materiálu radon uniká do vnitřních prostor a zvyšuje riziko ozáření osob již žijících v domku nebo budoucích nájemníků domku. Radonu se úplně zbavit nemůžeme, protože je to zcela běžný plyn vyskytující se v přírodních materiálech, ale jeho negativní účinky na organismus můžeme sami eliminovat. Navíc je radon součástí i některých vlastních zdrojů pitné vody, zejména studen na zahradách. Mezní hodnotou pro objemovou aktivitu radonu ve vodě je 300 Bq/l (becquerelů na litr). Máte-li domek již postavený, můžete si nechat změřit množství obsahu radonu uvnitř prostor. Pokud hodnota převyšuje 1000 Bq/m3, máte možnost zažádat o státní dotaci na ozdravení vašeho objektu. Tato území a domy jsou monitorovány a zaznamenávány do map. Podle prognózních map z let 2004 – 2009 leželo v České republice asi 35 % obcí na území s nízkým radonovým indexem, asi 48 % obcí na území se středním radonovým indexem a asi 17 % obcí na území s vysokým radonovým indexem. Výsledky měření objektů byly v této době k dispozici ze 49 % obcí v nízkém radonovém indexu, z  57 % obcí ve středním radonovém indexu a z 86 % obcí ve vysokém radonovém indexu. Za celé období průzkumu v letech 2004 – 2009 bylo nalezeno více než 25 000 domů, ve kterých byla překročena směrná hodnota 400 Bq/m3, což odpovídá asi 79 % z celkového počtu domů s předpokládanou objemovou aktivitou radonu vyšší než 400 Bq/m3. Toto jsou data uvedená ze závěrečné zprávy z let 2000 – 2004 v období Radonového programu 2000 – 2009. Od roku 2003 je způsob poskytování státního příspěvku upraven vyhláškou Ministerstva financí č. 107/2003 Sb., o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřinných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených, a metodickým postupem MF k jejímu provedení. Podrobné informace o radonovém riziku jsou pro občany dostupné na internetové stránce Státního ústavu radiační ochrany (www.suro.cz), včetně nabídky odborné konzultace. Dosud zpracované prognózní mapy radonového indexu geologického podloží jsou dostupné na internetové stránce www.cgu.cz. Nyní probíhají další monitoringy a veškeré podrobné informace jsou dále uvedeny v Radonovém programu 2010 - 2019. Očividně státní orgány informují veřejnost o problému radonu maximálně. Ovšem málokdo je do této problematiky z běžných občanů zasvěcen, a proto jsme umístili informace z níže uvedeného zdroje i na naše stránky, neboť naše stránky prohlíží mnoho lidí z jiných oborů a znalost důležitých informací je nutné dále mezi veřejností stále rozšiřovat. Jde o prevenci a důležité informace pro mnohé občany, kde byla v rodině zjištěna rakovina plic i přesto, že v životě jejich příbuzní či známí nikdy nepracovali v prostředí, které by rakovinu zapříčinilo nebo nikdy nevzali cigaretu do úst. Věříme, že mnozí bydlí v domech pod limitním obsahem radonu, nicméně informací o zdraví není přece nikdy dost.

Zdroj: www.sujb.cz

Foto: Morguefile

5.9.2011

contents ©2024 www.bionebe.cz | Standa-David.com