Prodn produkty jsou prospn pro lidsk zdrav a jejich vrobou a koup podporujeme zrove lep ivotn prosted

Doplky stravy - ryb olej, chlorella, spirulina, yucca, hok, probiotika.....

Probiotikum Lactomax 4 mld. laktobacil a bifidobakteri s vitamny B 60 kapsl 

Cena: K s DPH
Dostupnost:Bn dodvme do 7 dn
Mnostv:

PROBIOTIKUM LACTOMAX JE VBORN DOPLNK NA VAE ZAHRANIN CESTY. POMَE PEDEJT PPADNM STEVNM POT͎M. JE VHODN ZAT S JEHO UVNM MINIMLN TDEN PED VAM ODJEZDEM NA DOVOLENOU.

 

Probiotikum Lactomax 4 mld. laktobacil a bifidobakteri s vitamny B 60 kapsl

Probiotikum=(z et.pro bios= pro ivot).

pro stevn mikroflru a imunitu

Lactomax® Double je vylepenm produktem s vym, dvojnsobnm obsahem laktobacil a bifidobakteri
v kapslch, kter jsou vyrobeny speciln technologi Vcaps®. Tato technologie tvo kapsle pouze z rostlinn celulzy bez elatiny, tedy jsou vhodn i pro vegetariny.
Kapsle maj velice nzk obsah vody a jsou tedy vhodn pro probiotick kultury, kter jsou chrnny ped vnjm prostedm.
Lactomax® Double efektivn dopln tyto pirozen sloky stevn mikroflry. kter se za normlnch podmnek vyskytuj na sliznici stev.
Pjem laktobacil a bifidobakteri se doporuuje pi jejich bytku zpsobenm napklad lbou antibiotiky, chemoterapeutiky, ale tak pi nedostaten viv.
bytek laktobacil zpsobuje poruchy biologick rovnovhy, kter se me projevit nadmnm, zcpou nebo prjmem.

Vitaminy skupiny B obsaen v tomto produktu pispvaj navc k normlnmu energetickmu metabolismu a sprvn innosti nervov soustavy.

Vitamin B2 chrn buky ped oxidativnm stresem a sniuje mru navy a vyerpn.

Niacin napomh psychick innosti, vitamin B6 neboli pyridoxin podporuje imunitu.

Vitamin B1 pispv k normln innosti srdce.

Doporuuje se jej uvat s ppravkem JABLEN OCET, kdy zsadn podmnkou efektivn detoxikan kry je dostaten pjem tekutin. 

Doporuen dvkovn :

Dospl 1 - 2 kapsli denn, nejlpe rno po jdle. Kapsli zapijte tekutinou. V thotenstv a bhem kojen ur dvkovn lka.

Skladovn :
Na suchm a chladnm mst, v uzavenm obalu, mimo dosah dt! Minimln trvanlivost do data uvedenho na obalu. Uchovnm v chladnice zpomalte pirozen proces bytku ivch kultur. Chrate ped vysokmi teplotami! Chrate ped sluncem!

Upozornn :
Obsah zante uvat pouze z nepokozenho bezpenostnho obalu. Nepekraujte doporuen denn dvkovn. Nen ureno dtem do 3 let. Nen ureno jako nhrada pestr stravy a zdravho ivotnho stylu.

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus kefiri, Lactobacillus rhamnosus
Speciln technologie VCAPS tvo kapsle pouze z rostlinn celulzy bez elatiny. Kapsle maj velice nzk obsah vody a chrn probiotick kultury ped vnjm prostedm. Jsou vhodn rovn pro vegetariny a vegany.
  Lactomax® Double  
  SLOEN hmot./tob. %DDD  
  LAKTOBACILY + Bifidobakterie 4 mld. *  
  NIACIN 10 mg 63  
  VITAMIN B6 5 mg 357  
  RIBOFLAVIN 5 mg 357  
  THIAMIN 5 mg 455  
       
 

rov prek, potah: hydroxypropylmethylcelulza, ltka zvlhujc: stearan hoenat

Informace: pi dlouhodobm povn antibiotik, hormon, lk na bolest, psychiatrickch lk nebo po operacch zavacho traktu, ozaovn, chemoterapii, vznikne ve stev znt sliznice a rozvrat v mikrobiln fle. To m za nsledek zvan dysbiza steva. Postihuje tlust stevo a st tenkho steva a sama od sebe se nikdy neuprav. Nezjitna me pokozovat organismus po destky let. Dysbiza steva ovlivuje zejmna imunitu (zant postihuje okrsky zvan peyersk plaky, kter jsou imunitnm orgnem), vznik alergi (poruovn vstebvn minerl a vitamn, kter napadenou sliznic neproniknou do tla). Nsledkem je jejich nedostatek v organismu. Dle rozmnoen plsn a kodlivch mikroorganism, kter mohou dle pronikat do dalch orgn (moovho traktu, gynekologickho traktu, dchacch cest, plic, mznho systmu a na ki). V modern dob je nejastjm zdravotnm problmem porucha imunity, kter m za dsledek bu nedostatenou odolnost vi mikroorganismm nebo pemrtnou reakci na ciz ltky - alergii. V institutu celostn medicny bylo vzkumem prokzno,e nejdleitjm pznakem tchto poruch je toxicita stevnho prosted spojen se zntem sliznice tzn. dysbiza steva. Dysbiza - patologick vskyt plsn, patologickch mikrob, cizopasnk, vir, salmonel, prvok aj. Dysbiza steva ovlivuje vznik toxickch ltek. Tyto toxiny napklad naruuj stnu iln, i se dostvaj do mateskho mlka nebo centrlnho nervovho systmu. Jedovat ltky, kter se krevnm a mznm systmem do celho tla zpsobuj nervozitu, nespavost, navu, nesoustedn, ledvinn peten, bolesti hlavy, jatern peten, poruchy vyluovn, zcpy a prjmy. Probiotikum Lactomax® je ist prodn produkt, kter nem dn negativn inky na lidsk zdrav a je vsledkem mnohaletho vzkumu celostn medicny. Je vhodn pro osoby s nemocnmi jtry i ledvinami a doporuuje se dvkovat a po jdle.

Neobsahuje: lepek, laktzu, cukr, barviva ani konzervan ltky

Vhodn k dlouhodobmu uvn.

PROBIOTIKA - vce info

Termn probiotika poprv oznaili biologov Lilly D. M.  a Stillwell R. H. v roce 1965. Oznaili tak ltku produkovanou jednm prvokem, kter stimulovala rst jinho prvoka. O pr let pozdji se tento termn zaal pouvat pro krmiva a krmn smsi u hospodskch zvat a lid. Probiotika je pojem zahrnujc iv bakterie, kter pozitivn ovlivuj trvic trakt zvat nebo lovka. Tuto definici je nutn doplnit poadavky tak, aby splovala jejich lebn inky:

- mus bt splnna jejich bezpenost a istota
- mus bt odoln vi zneitn technologickmi postupy a procesy
- mus bt odoln vi kyselmu prosted pi pechodu trvicm traktem
- mus bt vyloueny faktory patogenity, zejmna tvorba cytotoxin a enterotoxin, enteroinvazivita, hemolza a srorezistence
- mus mt schopnost rozmnoovat se spznivmi inky na zdrav
- mus vstupovat do organismu v dostatenm mnostv
- zrodky mus bt jasn definovny

U jejich pouit je vak teba rozliovat vliv jednotlivch bakterilnch kmen a pedevm u lovka posuzovat jejich skuten vliv na jeho organismus.


Strun pehled probiotik

V nsledujcm pehledu jsou uvedeny pklady nejpouvanjch probiotickch bakteri. Seznam skuten vak obsahuje vce druh, kter jet nebyly dosud nikde publikovny.

Lactobacillus  L. acidophilus
L. rhamnosus
L. casei
L. plantarum
L. salivarius
L. fermentum

Bifidobacterium spp.  B. bifidum
B. longum
B. lactis
B. infanti
B. longum
Lactococcus  L. lactis
L. garvieae
Streptococcus  S. thermophilus


Psoben probiotik v organismu a jejich pozitiva

Rod Bifidobacterium

Bifidobakterie jsou primrn osdleny v trvicm traktu. Jejich hlavn loha spov v blokaci rstu nedoucch bakteri. V interakci s mikrofgy paralyzuj patogenn bakterie a znemouj jim ulpt na stevn stn. Pokud se tak stane, zstvaj ve vtin ppad na povrchu nebo pronikaj hloubji pes stevn stnu, kde ptomnost bifidobakteri jejich tok neutralizuj. Odbourvaj toxiny a sulfan, jejich zdrojem je p. Escherichia coli nebo Bacteroides uniformis.  Sniuj hladinu cholesterolu v krvi a inhibuj tvorbu cholesterolu ve prospch coprostanolu, co je mn absorbovateln forma cholesterolu.

Rod Lactobacillus

Jejich hlavn mechanismus inku je proti patogennm bakterim v trvicm stroj. Zejmna Streptococcus aureus, Listeria monocytogenes aj., kter tvo kyselinu mlnou a organick kyseliny, maj antimikrobn inky. Vykazuj tak vznamn imunomodulan vlastnosti, snen cholesterolu a potlauj syndrom drdivho aludku.

Rody Streptococcus a Lactococcus

Streptococcus osidluje zejmna pedn st tenkho steva a vytv zde kysel podmnky pro dal osdlen. Jin kmeny podporuj bunnou imunitu a jsou vznamn pro lovka trpcho deficienc laktzy (nesnenlivost mlnho cukru). Bakterie Lactococcus tp mln cukr pomoc aktivity enzymu beta - galaktosidzy. Tto vlastnosti laktobacil se vyuv i pi vrob bezlaktzovch vrobk. Jsou nezbytn po lb antibiotiky nebo chemoterapeutiky, protoe jejich ptomnost vrazn urychluje regeneraci  stevn mikroflry, sniuje plynatost, nadmn nebo prjmy. Vrazn podporuj peristaltiku stev a zlepuj tm vstebvn ivin a lep stravitelnost potravy. Laktobacily jsou tak producenty nkterch druh vitamn skupiny B (B1, B2, B3, B6, B12), vitamnu K, aminokyselin a kyseliny listov. Jejich vzjemn synergie je komplexn vznamn  pro cel zavac trakt a jeho odolnosti vi infeknm chorobm.V ne uvedenm pehledu je ve zkratce obsaena hlavn loha a dsledky nedostatku tchto vitamn. Je zde evidentn, jakmi druhy vitamn jsou Laktobacily producenty.

                Thiamin (vitamn B1) je vitamn, kter nezbytn potebuj nervov buky. Pi jeho nedostatku mj. odumraj v mozku tzv. cholinergn neurony a usazuj se zde cel kolonie odumelch bunk do cholesterolovho a blkovinnho odpadu, co je obvan pina Alzheimerovy choroby.

                Riboflavin (vitamn B2) je vitamn velmi odoln vi teplot, kyselmu prosted, ale velice citliv na svtlo. Pokud ivot v buce nepodporujeme hodinu po hodin molekulami riboflavinu, buka ochabuje a odumr. Je vznamnm zdrojem energie pi zven nmaze stresovmu zpsobu ivota.

                Niacin (vitamn B3) je vitamn, kter si lovk vytv ve svm vlastnm metabolismu. Je jednou z nejdleitjch substanc pro transport elektron a produkci energie v ivch bukch. Bez niacinu by velmi rychle odumely znan sti tkn a peit by bylo nemon.

                Pyridoxin (vitamn B6) je vitamn pi jeho nedostatku nemohou bt zpracovny aminokyseliny v metabolickm procesu a dsledkem je vznik blkovinnho nedostatku. Hraje velmi dleitou roli v naem imunitnm systmu. Jeho nedostatek vede k poklesu naich protiltek proti pvodcm chorob veho druhu.

                Kobalamin (vitamn B12) je zvltn supermolekula, kterou si n metabolismus nedoke vytvoit. Je jedinmi vitamnem obsahujc pro n ivot nepostradateln stopov prvek - kobalt, kter sdl v jeho centru a m zde jen jedinou funkci - udret pohromad kolosln tvar molekuly B12. Nedostatek vitamnu B12 zpsobuje tk psychick poruchy a nervov onemocnn.

                Vitamn K je vitamn pijman bu ve strav nebo vytven stevnmi bakteriemi. M vznamnou lohu pi metabolismu naich kost, pro sprvnou funkci naich ledvin a pi srlivosti krve. Jeho nedostatek vede k plnmu nezastavitelnmu vykrvcen.

                Kyselina listov je vitamn nenahraditeln v produkci ervench krvinek a vstavbou nukleovch kyselin,v nich je uloen n genetick kd. Kyselina listov se vyskytuje pevn ve spojen s vitamnem B12. Bez vitamnu B12 nemohou buky kyselinu listovou zadret, vyprazduj se a dochz k duevnm a nervovm poruchm. V tchto bukch se narueno nebo zastaveno bunn dlen. V prbhu thotenstv je nedostatek kyseliny listov asto spojovn se patnm vvojem plodu. Kyselina listov je v naem e-shopu v nabdce ZDE

Nhrada antibiotik formou probiotik

Antibiotika byla po dlouh desetilet pouvna jako vemocn lk a i v dnen dob nadle zstvaj hlavnmi prostedky pro lbu infeknch onemocnn. Jejich dnenm problmem je stle astj neinnost a je velice nepjemn, kdy se v dnen dob o nich hovo jako o lcch s negativnm vlivem na lovka. Antibiotika by pro lovka mly nadle zstat zzranm lkem.

kolem lovka je najt za n vhodnou nhradu. Preventivn podvn probiotickch prepart hospodskm zvatm a lovku by zcela jist pomohlo navrtit antibiotikm jejich vynikajc povst.

Probiotika jsou tak ve viv hospodskch zvat

Plon podvn antibiotik v krmivu hospodskm zvatm zapinilo dnen problm rezistence bakteri. Hrozbu stle se zvyujc rezistence patogennch bakteri k irokospektrlnm antibiotikm pome preventivn podvn probiotik v krmnch smsch. Jejich hlavnm kolem je potlaovn patogennch bakteri ve stevn mikrofle a stimulace pirozen stevn mikroflry. Vzkumn stavy v souasn dob vyvjej stle novj probiotick preparty, kter se jev ve viv zvat jako nejvt ance na spch. Ke konci 20. stolet se jako stimultory rstu pouvaly v krmivech pedevm antibiotika. Nyn se jev probiotika jako mnohem vhodnj doplnk krmiv a na rozdl od antibiotik se mohou pouvat neomezen dlouhou dobu. Rezistence na probiotika nevznik.Normln stevn mikroflra u zvat je vznamnou slokou ochrany steva ped infeknmi chorobami. Jej vyvenost napomh zvatm i k dokonalejmu vyuit ivin z krmnch sms. Pi vyzrvn imunitnho systmu, zejmna u mlat, je inek probiotik nezbytn. Dodvan protiltky formou probiotik maj dvoj inek:

- mechanick, kde se nav na povrch patogenn bakterie a tm j znemon navzat se na povrch sliznice
- vytvej z patogennch bakteri shluky

V obou ppadech pot odchzej stevn peristaltikou spolu s trusem ven z tla zvete. Pirozenm zdrojem protiltek zvete je kolostrum a mlko. V tomto ppad zde hovome o tzv. laktogenn imunit. ivotnost tchto pirozench protiltek je vak vzhledem ke kyselosti aludku a stev omezeno zpravidla pouze na hodiny. O nco dle petrvvaj v krevnm eiti. Proto pouit probiotik je vhodn podvat nejen bhem laktogenn imunity zvat, ale zejmna po jejm odeznn, kdy ustv pirozen psun protiltek.

Probiotika ve viv lovka

Velice podobn je vyuit probiotik ve viv lovka stejn jako u zvat. m je lidsk organismus mlad, tm mohou vznikat na jeho vvoj rizikov faktory, kter jeho zdravotn stav mohou vn naruit.Imunologick stav lidskho organismu, zejmna bunk trvicho traktu je velice dleit, nebo iviny odtud erpan jsou dle transportovny k ostatnm ivotn dleitm orgnm. Vliv kvalitn stravy m blahodrn inky tak na srden obhov systm, dchac soustavu, moov cesty nebo urogenitln infekce. 

V souasn dob se probiotick kultury pro sv vjimen vlastnosti pidvaj tak do kosmetiky a do vroby nkterch uzenskch vrobk.

Pozn. Vrobky, kter jsou na trhu nabzeny jako probiotikum a jako probiotick sloka je zde uveden pouze inulin - NEJSOU PROBIOTIKA! Inulin je oligosacharid -  tzv. vlknina, vhodn pro rst probiotickch bakteri. Inulin nen iv probiotick sloka. INULIN = PREBIOTIKUM. A pokud je v organismu nedostatek probiotickch bakteri, nem v podstat inulin co podporovat. Ideln je kombinace probiotikum + prebiotikum a jejich synergick efekt nebo pmo synbiotikum. Tyto doplky stravy se vak pohybuj ve vych cenovch hladinch. Zle na potu ivch kultur, mnostv kapsl a ostatnch sloek vrobku.

tte vce o vlivu probiotik ZDE

tte vce o prevenci ZDE

 

« zpt
contents ©2023 www.bionebe.cz | Standa-David.com